Peníze školám

Zhodnocení projektu EU OP-VK 1.4 60799081, do kterého jsme byli zapojeni od září 2010 do února 2013

K 28.únoru 2013 jsme ukončili svou práci v projektu EU OPVK 1.4 60799081, který jsme započali 1. září 2010. Záměr projektu vycházel z našeho ŠVP – Butovická škola, který byl na základě zvolených klíčových aktivit inovován.

Dosažené cíle projektu:

Vzdělávání dětí

• V průběhu celého projektu došlo ke zvýšení čtenářské gramotnosti žáků 1. i 2. stupně školy ve všech předmětech výuky.

• Zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodovědných předmětů a zlepšení gramotnosti v matematice i finanční gramotnosti. Při výuce byly využívány prostředky ICT.

• Individualizace výuky, která zvýšila efektivitu vybraných výukových předmětů a umožnila žákům prohloubit získané znalosti a prakticky si je ověřit. Individualizována byla výuka českého jazyka v 1. třídě ve školních letech 2010/11 a 2011/12, výuka anglického jazyka ve 2. ročníku (ve kterém se cizí jazyk podle ŠVP nevyučuje) ve školním roce 2010/11 a ve 4. ročníku 2010/11, ve kterém byl velký počet žáků a individuální přístup k jednotlivých žákům byl velice náročný. Pro přírodovědné předměty byl individualizován předmět seminář a praktika z přírodovědných předmětů v 9. ročníku ve školním roce 2010/11, v rámci kterého žáci měli možnost absolvovat exkurze do různých institucí a podniků a ve školním roce 2011/12 předmět přírodopis v 1. ročníku, ve kterém byl velký počet žáků a individuální přístup k jednotlivých žákům byl velice náročný.

• Prevence rizikového chování žáků v 8. a 9. ročníku školy. Byly organizovány besedy pro žáky na téma: drogy, šikana, poruchy příjmu potravy, sociálně patologické jevy

Vzdělávání dospělých

• Rozšířili vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, digitálních technologií, matematické, finanční a přírodovědné gramotnosti.

Komu byl projekt určen:

• Všem žákům základní školy – zapojení ve vyučovacích hodinách v rámci zkvalitnění výuky.

• Ve školním roce 2010/2011 žákům 1. ročníku, 2. ročníku, 4. ročníku, 9. ročníku v rámci individualizace výuky.

• Ve školním roce 2011/12 žákům 1. a 9. ročníku v rámci individualizace výuky.

• Dvaceti dvěma pedagogickým pracovníkům základní školy – při vzdělávání a tvorbě výukových materiálů a DUMŮ.

Konečný výsledek projektu

• K 28. únoru 2013 v projektu bylo vytvořeno 912 inovativních výukových materiálů nebo DUMŮ, které byly vytvořeny v souladu se záměrem ŠVP.

• Šest skupin žáků mělo možnost zefektivnit a více procvičit probírané učivo pomocí individualizace výuky, konkrétně se jednalo o předměty český jazyk, anglický jazyk, přírodověda a semináři přírodovědných předmětů .

• Žáci 8. a 9. ročníků byli proškoleni v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

• V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo pedagogům nabídnuto 21 vzdělávacích programů.

Způsob dosažení a rozpoznání změny, hodnocení

• Ve vyučovacích hodinách žáci pracovali dle nově vytvořených inovativních materiálů, které jim umožnily zlepšit svou gramotnost ve většině předmětů.

• Pomocí variability zvolených vyučovacích metod pedagogů a připravených materiálů měli žáci možnost uplatnit se lépe ve výuce a vybrat si metodu, která je pro každého jedince vyhovující.

• Metodické listy byly připravovány s ohledem jak na žáky s vývojovými poruchami učení, tak na žáky nadané.

• Vytvořené metodické listy jsou zpřístupněny pro všechny pedagogy a budou používány i v dalších školních letech. Vytvořené DUMY jsou zpřístupněny na veřejném internetovém portále.

• Žáci měli možnost změřit své nově získané dovednosti čtenářské gramotnosti v meziškolních soutěžích, kterých se zúčastnili a které jim poskytly možnost srovnání s jinými školami.

Finance

• Z peněz projektu se nám podařilo zakoupit vybavení do tříd- novou interaktivní tabuli, dataprojektory a plátna, PC pro žáky.

• Každý učitel má k dispozici svůj vlastní notebook.

• Rozšířili jsme knižní fond naší školní knihovny.

• Pro žáky jsme nakoupili softwarové programy, které jsou využívány při výuce.

• Pro žáky 1. stupně jsme nakoupili stavebnice pro rozvoj matematické, čtenářské, přírodovědné a jazykové gramotnosti.

Nemalé úsilí pedagogických pracovníků, které museli vložit do práce na jednotlivých metodických listech, přineslo očekávaný výsledek: vybudovali jsme si databázi výukových materiálů, která bude k dispozici vyučujícím i v následujících letech, obohatili materiální vybavení naší školy a celkově zpestřili výuku.

Všem pedagogický pracovníkům a žákům ZŠ Butovická patří velký dík za práci, kterou do tohoto projektu vložili.

Projekt EU – PENÍZE ŠKOLÁM

Naše škola se zapojila do projektu s názvem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ , dále jen pod zkratkou OP VK.

Projekt byl zahájen v září 2010 a bude ukončen do roku 2013.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků. Zaměřili jsme se na tyto klíčové aktivity:

· Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

· Zkvalitnění výuky anglického jazyka

· Inovace výuky s využitím informačních technologií

· Rozvoj matematické gramotnosti

· Posilování empirických zkušeností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

· Rozvoj finanční gramotnosti

Tyto klíčové aktivity budeme realizovat formou

· Individualizace, tedy dělením na menší skupiny

- hodina čtení v 1. třídě

- angličtina v 4. třídě

· posílení hodin anglického jazyka

- kroužek anglického jazyka ve 2. třídě

· vytvářením a využíváním nových metodických materiálů a pracovních listů

· dalším vzděláváním pedagogů

· zkvalitněním vybavení školy

· nákupem nových pomůcek

S výsledky projektu OP VK vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách.

V rámci projektu EU OP VK posilujeme hodiny, v nichž naši žáci rozvíjejí své čtenářské schopnosti.

Rozvíjet čtenářské schopnosti začínáme již v 1. třídě. Rozdělili jsme početnou třídu na poloviny a paní učitelka má větší prostor individuálně se věnovat jednotlivým žákům a dbát, aby získané základy správného čtení byly opravdu správné. Dětem i paní učitelce se hodiny líbí. Fota demonstrují, že hodiny jsou hravé a zajímavé.

Projekt EU

V rámci projektu jsme od září 2010 posílili hodiny anglického jazyka ve 2. ročníku. Žáčci si osvojují správnou anglickou výslovnost a vesele si anglicky hrají. Dětem i paní učitelce se hodiny moc líbí.

Výukové materiály vytvořené v rámci projektu OPVK