mezipredmet vztahy

  Mezipředmětové vztahy: český jazyk – informatika – ekologický přírodopis

V souladu s naším školním vzdělávacím programem Butovická škola využíváme ve vyučovacích hodinách mezipředmětové vztahy. Žádný z vyučovacích předmětů neučíme izolovaně. Vštěpujeme našim žákům, že poznatky a životní dovednosti, kterých nabudou v jednom vyučovacím předmětu, mohou aplikovat v předmětech jiných, neboť nejen v životě vše se vším souvisí, ale také ve škole se učivo různých tematických celků v jednotlivých předmětech prolíná a navzájem prostupuje. 

Prostřednictvím integrovaného tématu se nám spolu s žáky 9. ročníku podařily propojit 3 vyučovací předměty zdánlivě spolu nesouvisející, a to zpracováním aktuálního tématu, které je blízké dětem v každém věku – Týrání a zneužívání zvířat. Využili jsme principy projektové metody a při plnění zadaných úkolů jsme uplatnili různé formy práce od skupinového a kooperativního vyučovaní až po samostatnou práci žáků. Zároveň bylo nutné pro splnění dílčího úkolu zapojit i žáky nižších ročníků (7. a 8. třídy).

Zpracovávání tématu probíhalo v několika navazujících částech zastoupených ve všech třech předmětech.

Český jazyk – vyučující Mgr. Marcela Kováčová

9. ročník

  Mezipředmětové vztahy: český jazyk – informatika – ekologický přírodopis

V souladu s naším školním vzdělávacím programem Butovická škola využíváme ve vyučovacích hodinách mezipředmětové vztahy. Žádný z vyučovacích předmětů neučíme izolovaně. Vštěpujeme našim žákům, že poznatky a životní dovednosti, kterých nabudou v jednom vyučovacím předmětu, mohou aplikovat v předmětech jiných, neboť nejen v životě vše se vším souvisí, ale také ve škole se učivo různých tematických celků v jednotlivých předmětech prolíná a navzájem prostupuje. 

Prostřednictvím integrovaného tématu se nám spolu s žáky 9. ročníku podařily propojit 3 vyučovací předměty zdánlivě spolu nesouvisející, a to zpracováním aktuálního tématu, které je blízké dětem v každém věku – Týrání a zneužívání zvířat. Využili jsme principy projektové metody a při plnění zadaných úkolů jsme uplatnili různé formy práce od skupinového a kooperativního vyučovaní až po samostatnou práci žáků. Zároveň bylo nutné pro splnění dílčího úkolu zapojit i žáky nižších ročníků (7. a 8. třídy).

Zpracovávání tématu probíhalo v několika navazujících částech zastoupených ve všech třech předmětech.

Český jazyk – vyučující Mgr. Marcela Kováčová

9. ročník

Prvotním cílem bylo seznámit se s daným tématem ve slohovém vyučování a ve skupinkách ho prodiskutovat. Žáci zpracovávali na základě svých životních zkušeností a znalostí z hodin ekologického přírodopisu odpovědi na otázky týkající se tématu. Každá z šesti skupinek odpovídala na jiné otázky a své odpovědi poté prezentovala před ostatními. Jak na některé otázky naši žáci odpovídali, naleznete zde.

Následovalo společné vytvoření tematické ankety pro mladší spolužáky. Jednotliví žáci byli pověřeni tím, aby do určitého termínu zajistili vyplnění anketních lístků jejich mladšími spolužáky ze 7. a 8. tříd, a to kdykoliv ve volném čase (např. i o přestávkách). Anketní otázky si můžete přečíst zde. Vyplněné anketní lístky další vybraní žáci vyhodnotili a připravili tak pro aktivity realizované v hodinách informatiky. 

Zpracovávání tématu bylo doplněno i o malý průzkum. Ten měl zjistit, zda běžné kosmetické nebo hygienické prostředky dostupné na našem trhu jsou opatřeny logem, které nám zaručuje, že prostředek ani žádná z jeho složek nebyly testovány na zvířatech. S výsledkem průzkumu, který provedla Sabina Holaňová, se můžete seznámit zde. 

Všechny aktivity žáků 9. ročníku byly završeny slohovou prací. Žáci shrnuli a vyjádřili své názory a postoje k danému tématu v úvahovém textu na téma Němá tvář aneb Zvíře, nejlepší přítel člověka. Znění jedné slohové práce najdete zde.

Ekologický přírodopis – vyučující Mgr. Petra Richterová

Aby anketa neproběhla bezúčelně, předcházely jejímu vyplnění v obou nižších ročnících motivační hodiny.

7. ročník

Využili jsme nabídku Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice a zprostředkovali dětem jeden z programů ekologické výchovy pod názvem Máme rádi zvířata? Tento program byl zaměřen na vztah lidí ke zvířatům. Žáci spolu s paní lektorkou hledali nejlepší způsoby ochrany zvířat žijících ve volné přírodě, v ZOO, laboratorních a hospodářských zvířat i našich domácích mazlíčků. Fotografie z této akce můžete zhlédnout zde.

8. ročník

Žáci 8. tříd se v hodinách ekologického přírodopisu věnovali tematickému okruhu „obratlovci“. Součástí učiva byla stavba těla a rozmnožování obratlovců. Žáci se ve vyučování zaměřili především na chráněné obratlovce, na příčinu jejich ohrožení a na zásah člověka do jejich přirozeného životního prostředí. Společně s vyučujícím hledali vhodné způsoby řešení této situace. Anketa žáků devátého ročníku zabývající se vědeckým 

i komerčním využíváním živočichů a formami jejich týrání pak zakončila učivo tohoto tematického celku.

Informatika – vyučující Mgr. Vladimíra Henzelová

9. ročník

V hodinách informatiky se žáci 9. ročníku rozdělili do 4 skupinek. Každá skupinka zpracovala výsledky ankety jedné třídy. Žáci uspořádali zjištěné informace do přehledné tabulky a na jejím základě v programu Microsoft Excel vytvořili 4 přehledné grafy mapující odpovědi dotázaných mladších spolužáků ze sedmých a osmých ročníků. Anketu 7. A třídy zpracovali M. Dybalová, K. Drejslová, L. Pischová, S. Gurková, M. Šoltés a L. Gansová, anketu 7. B třídy H. Pomikálková, S. Holaňová, F. Kudla a J. Zindler, anketu 8. A třídy A. Poštolka, 

V. Hynštová, N. Libosvárová, M. Rusnyáková a P. Michalská, anketu 8. B třídy L. Huvar, 

L. Kotek, L. Velička, T. Teichmann, L. Šnejdrla, D. Farský a J. Magera. Všechny čtyři grafy můžete porovnat zde a zde a zde a zde. 

                                                                                                                    Mgr. Marcela Kováčová