Výchovný poradce

Výchovní poradci:

Mgr. Petra Richterová a Mgr. Alena Mičkalová

Výchovný poradce:

- spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky

- zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, s Policií ČR

- spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

- podílí se na zpracování individuálního plánu pro integrované žáky

- sleduje a eviduje žáky se speciálními potřebami

- sleduje nadané žáky

- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)

- věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním


Konzultace pro rodiče a žáky:

Schůzky pro rodiče 9. ročníku ohledně přihlášek na střední školy - 26. 10. 2021 v 16.00

A dále po telefonické či e-mailové domluvě