Výchovný poradce

Výchovný poradce:

Mgr. Petra Richterová


Výchovný poradce:

- spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky

- zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, s Policií ČR

- spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

- podílí se na zpracování individuálního plánu pro integrované žáky

- sleduje a eviduje žáky se speciálními potřebami

- sleduje nadané žáky

- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)

- věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
Konzultace pro rodiče a žáky po telefonické či e-mailové domluvě

Kariérové poradenství školní rok 2022/2023

Karierové poradenství se týká převážně žáků 8. a 9. ročníků a pomáhá jim při výběru povolání a střední školy. My jsme se rozhodli, že kariérové poradenství představíme i dětem na prvním stupni.

Žáci 9. ročníku si vybrali povolání, které dětem předvedou. Společně jsme přemýšleli nad tím, jaké formy a metody výuky zvolit, aby pro děti byla hodina co nejzajímavější. Deváťáci vytvořili puzzle, pexesa, tajenky, vyhledali na internetu vhodná videa popisující dané profese. Pro děti je nejlepší si vše vyzkoušet i v praxi, proto jsme společně řešili, jak s dětmi zahradničit, kuchtit nebo cvičit. Nejenže si žáci 9. ročníků vyzkoušejí povolání učitele, ale zároveň zjišťují i informace o ostatních profesích, získávají představu toho, jak je daná profese náročná i jak je finančně ohodnocená.

V letošním roce jsme realizovali projekt KARIEROVÉ PORADENSTVÍ v těchto třídách:

1. A – kuchař

1. B – farmář

2. A – malíř

5. třída - voják