ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Vedením školního klubu zřízeného při naší základní škole je pověřen Mgr. Jan Neubauer.

Ve školním roce 2023/2024 je pro žáky ZŠ Butovická Studénka připravena nabídka kroužků školního klubu. V prvním týdnu školy budou žákům rozdány přihlášky, prosím Vás, ať své děti přihlásíte a přihlášku odevzdáte třídnímu učiteli nejpozději do pátku 8. září. Poté Vás budu na těchto stránkách informovat o tom, které kroužky se uskuteční a od kterého data začnou fungovat. Může se rovněž stát, že některé z kroužků se nebudou moci otevřít z důvodu nízké naplněnosti. Celou částku za školní rok uhradí žák v hotovosti před zahájením činnosti kroužku jeho vedoucímu nebo ekonomce školy, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí příslušnou částku. Při bezhotovostní platbě zadejte číslo účtu školy: 251311313/0600 a uveďte variabilní symbol a do poznámek k platbě jméno žáka a název kroužku.

Veškeré další informace o platbách, přihlašování, odhlašování, organizaci atd. najdete ve Vnitřním řádu školního klubu, který je ke stažení ZDE. ŠVP pro školní klub je ke stažení dole na stránce. Školní klub při ZŠ Butovická svou činností navazuje na školní vzdělávací program. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků s příslušnou odborností.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky,  ve kterých se prolínají všechny složky rekreační,  odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti. Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž nabídka je určena všem žákům školy, ale rovněž je přístupná i pro žáky jiných škol. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, jazykovou, hudební, tvořivou, estetickou a počítačovou. 


Mgr. Jan Neubauer, vedoucí Školního klubu při ZŠ Butovická


Přihláška k činnosti v kroužku školního klubu ke stažení dole na této stránce pod seznamem kroužků 

(Přihláška kroužky ŠK 2023-2024)


Přehled a popis kroužků pro školní rok 2023/2024

Angličtina Helen Doron

Helen Doron, podle které se celá tato metoda výuky jmenuje, je anglická učitelka a vědkyně, která tuto metodu učení se cizímu jazyku vymyslela. Metoda kopíruje to, jak se děti učí svůj mateřský jazyk. Děti zde hodně zpívají, říkají různé jednoduché básničky, hrají si hry ale také vyrábí a tvoří nebo poslouchají a skládají příběhy. Navíc na ně vyučující mluví celou dobu anglicky, takže především vnímají a poslouchají jazyk, tak jako to dělají malé děti, které poslouchají dlouhou dobu rodiče, než samy začnou mluvit. 

Metodu Helen Doron na ZŠ Butovické vyučuje certifikovaná lektorka a jediný rozdíl proti centrům, kde se Helen Doron vyučuje je ten, že je téměř zdarma, protože žáci si platí pouze učebnici. Z důvodu, že se jedná o kroužek, o který je velký zájem je zde také vyšší počet dětí, ale to vůbec neubírá na zábavě nebo účinnosti metody. 

Mgr. Zuzana Starečková 


Angličtina hrou

Kroužek volně navazuje na předchozí Angličtinu s Helen Doron. Je určen pouze pro žáky 2. ročníků jako přípravný ústní kurz pro výuku anglického jazyka. Hravou formou si děti osvojují základní slovní zásobu a jednoduché fráze,přičemž je důraz kladen zejména na poslech, mluvení a správnou výslovnost. Hlavním cílem je především motivovat děti k výuce angličtiny, která se v příštím roce stane jedním z jejich hlavních předmětů.

Vyučuje Mgr. Lenka Školová


Florbal

Kroužek je zaměřen na zdokonalování základních florbalových technik - práce s florbalovou holí, vedení míčku, nahrávky, střelba na bránu. Budeme se zaměřovat i na herní kombinace a systémy (útočné i obranné), kolektivní a týmový přístup ke hře, pravidla fair play. Největší část vyučovací jednotky zabere hra.

Vyučuje Mgr. Jan Neubauer 6.-9. třída a Jakub Martinek 1.-5. třída


Taneční kroužek

V rámci lekcí tanečního kroužku děti projdou pohybovou přípravou, naučí se základní prvky a kroky různých tanečních stylů, které se následně spojí do tanečních variací a choreografií. Důraz je kladen na zlepšování pohybové koordinace, izolaci pohybů jednotlivých částí těla a rozvoj taneční osobnosti dítěte. 

V letošním školním roce vyučuje Klára Michálková


Míčové hry pro předškoláky a žáky 1. ročníku

Na začátku každé hodiny proběhne zahřátí organismu formou rozběhání a dynamického protažení. S dětmi budu pracovat na zdokonalení chytání, házení, driblování a ovládání míče. U dětí se kroužek zaměří i na fyzickou zdatnost, motorické cvičení, všeobecné pohybové aktivity a celkovou obratnost (opičí dráhy, štafetové a skupinové soutěže). Kroužek vychází z principů projektů Hodiny pohybu navíc a Sportuj ve škole - hravou a zábavnou formou motivovat žáky k pohybovým činnostem. Výuka bude probíhat v dolní tělocvičně, v případě příznivého počasí je možnost využít venkovní hřiště. 

Vyučuje Mgr. Jan Neubauer


Školní časopis

Kroužek je určen pro žáky 2. stupně, kteří chtějí připravovat a realizovat školní časopis. Díky tvorbě školního časopisu si žáci osvojí princip práce v redakci a projeví svůj aktivní a tvůrčí přístup.

Probíhá v pondělí od 14:00 -15:00 hod. pod vedením Bc. Veroniky GilgovéRybářský kroužek

Zájmový útvar pro chlapce a dívky, kteří se chtějí seznámit s rybami a rybařením. Děti získají nejen praxi v různých rybolovných technikách, znalosti flory a fauny, ale také vztah k přírodě a často tak nacházejí i jiné možnosti a aktivity, jak trávit volný čas. Kroužek je určen jak začátečníkům, tak i pokročilým. Po 1. roce je možné získat rybářskou povolenku. Výuka může v případě příznivého počasí probíhat v učebně na školní zahradě nebo školním víceúčelovém hřišti, v případě nepříznivého počasí bude výuka probíhat v multimediální učebně. Veškeré bližší informace se rodiče i žáci dozví na první schůzce.

Vyučuje Milan Sasyn


Školní knihovna

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Jan Amos Komenský

Naše školní knihovna skýtá velké množství děl z oblasti krásné i naučné literatury, a to včetně knih v anglickém jazyce. Školní knihovnu mohou navštívit všichni žáci bez rozdílu věku, poněvadž jsou zde připraveny knihy pro veškeré věkové kategorie, tudíž si každý jistě vybere to, co je právě jemu nejbližší. Se zapůjčeným literárním dílem si pak žáci mohou přímo v relaxačním prostoru knihovny sednout, či dokonce lehnout na koberec, a zapomenout na chvíli na školní starosti v pohodlném domáckém prostředí, které knihovna bezesporu poskytuje. Navíc usilujeme o to, aby se knižní fond každoročně rozrůstal o nové a nové tituly, a to vždy vzhledem k potřebám a věkovým specifikům celého spektra návštěvníků. 

V letošním školním roce se na Vás bude těšit Bc. Veronika Gilgová

Kroužky keramiky 

V těchto kroužcích se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Děti si zkusí možnosti tohoto materiálu, naučí se různé techniky nebo také barvení hlíny pomocí engob. Kroužek jim přinese radost, osobní uspokojení a možnost sebevyjádření. Z kroužku keramiky si každé dítě odnese domů spoustu krásných výrobků. 

Vyučuje Vendula Mikolášová

Dívčí kroužek 

Určeno pouze pro dívky. A o čem kroužek bude? To je naše dívčí tajemství… 

Vyučuje Monika Jalůvková