ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Přehled kroužů word 2022 - 2023.docx.pdf

Vedením školního klubu zřízeného při naší základní škole je pověřen Mgr. Jan Neubauer.

Ve školním roce 2022/2023 je pro žáky ZŠ Butovická Studénka připravena nabídka kroužků školního klubu. V prvním týdnu školy budou žákům rozdány přihlášky, prosím Vás, ať své děti přihlásíte a přihlášku odevzdáte třídnímu učiteli nejpozději do 9. září. Poté Vás budu na těchto stránkách informovat o tom, které kroužky se uskuteční a od kterého data začnou fungovat. Může se rovněž stát, že některé z kroužků se nebudou moci otevřít z důvodu nízké naplněnosti. Celou částku za školní rok uhradí žák v hotovosti před zahájením činnosti kroužku jeho vedoucímu nebo ekonomce školy, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí příslušnou částku. Při bezhotovostní platbě zadejte číslo účtu školy: 251311313/0600 a uveďte variabilní symbol a do poznámek k platbě jméno žáka a název kroužku.


Veškeré další informace o platbách, přihlašování, odhlašování, organizaci atd. najdete ve Vnitřním řádu školního klubu, který je ke stažení ZDE. ŠVP pro školní klub je ke stažení dole na stránce. Školní klub při ZŠ Butovická svou činností navazuje na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků s příslušnou odborností.


V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny složky rekreační, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti. Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž nabídka je určena všem žákům školy, ale rovněž je přístupná i pro žáky jiných škol. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, jazykovou, hudební, tvořivou, estetickou a počítačovou.

V přehledech kroužků školního klubu (viz. níže) vás budu průběžně během měsíce září informovat o datech zahájení činnosti kroužků. Rovněž je taky možné, že daný kroužek nebude moct zahájit svou činnost z důvodu nízké obsazenosti žáků.

Mgr. Jan Neubauer, vedoucí Školního klubu při ZŠ Butovická

Přihláška k činnosti v kroužku školního klubu ke stažení dole na této stránce pod seznamem kroužků (Přihláška kroužky ŠK 2022-2023)


Přehled a popis kroužků pro školní rok 2022/23


Turistický kroužek

Děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku, se scházejí pravidelně 1x týdně, schůzka trvá 1,5 hodiny. Pro velký zájem jsou děti rozděleny podle věku na mladší 2. – 5. třída a starší 6. - 9. třída. Náplní těchto schůzek jsou turistické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru. Děti se velmi těší na sobotní celodenní výlety, které jsou organizovány 1x v měsíci. Poznáváme při nich naši krásnou vlast, učíme se, jak se správně chovat v přírodě, rozdělávat oheň, navštěvujeme blízké hrady a další pamětihodnosti, koupeme se nejen v přírodě, ale i v krytých bazénech. Vyvrcholením naší celoroční práce bývá každoročně červnové třídenní turistické soustředění, kde zúročíme vše, co jsme se během roku naučili. Nechybí sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy.

Vyučuje Mgr. Alena Mičkalová

Florbal

Kroužek je zaměřen na zdokonalování základních florbalových technik - práce s florbalovou holí, vedení míčku, nahrávky, střelba na bránu. Budeme se zaměřovat i na herní kombinace a systémy (útočné i obranné), kolektivní a týmový přístup ke hře, pravidla fair play. Největší část vyučovací jednotky zabere hra.

Vyučuje Mgr. Jan Neubauer 6.-9. třída a Jakub Martinek 1.-5. třída


Tanečně - pohybový kroužek

V rámci lekcí tanečního kroužku děti projdou pohybovou přípravou, naučí se základní prvky a kroky různých tanečních stylů, které se následně spojí do tanečních variací a choreografií. Důraz je kladen na zlepšování pohybové koordinace, izolaci pohybů jednotlivých částí těla a rozvoj taneční osobnosti dítěte.

V letošním školním roce vyučuje Nikol Střížová


Míčové hry 1. - 3. třída a 4. - 5. třída

V letošním školním roce bude vyučovat Nikol Střížová


Školní časopis

Kroužek je určen pro žáky 2. stupně, kteří chtějí připravovat a realizovat školní časopis. Díky tvorbě školního časopisu si žáci osvojí princip práce v redakci a projeví svůj aktivní a tvůrčí přístup.

Probíhá v pátek od 14-15:00 pod vedením Mgr. Zuzana StarečkovéRybářský kroužek

Zájmový útvar pro chlapce a dívky, kteří se chtějí seznámit s rybami a rybařením. Děti získají nejen praxi v různých rybolovných technikách, znalosti flory a fauny, ale také vztah k přírodě a často tak nacházejí i jiné možnosti a aktivity, jak trávit volný čas. Kroužek je určen jak začátečníkům, tak i pokročilým. Po 1. roce je možné získat rybářskou povolenku. Výuka může v případě příznivého počasí probíhat v učebně na školní zahradě nebo školním víceúčelovém hřišti, v případě nepříznivého počasí bude výuka probíhat v multimediální učebně. Veškeré bližší informace se rodiče i žáci dozví na první schůzce.

Vyučuje Milan Sasyn


Školní knihovna

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Jan Amos Komenský


Naše školní knihovna skýtá velké množství děl z oblasti krásné i naučné literatury, a to včetně knih v anglickém jazyce. Školní knihovnu mohou navštívit všichni žáci bez rozdílu věku, poněvadž jsou zde připraveny knihy pro veškeré věkové kategorie, tudíž si každý jistě vybere to, co je právě jemu nejbližší. Se zapůjčeným literárním dílem si pak žáci mohou přímo v relaxačním prostoru knihovny sednout, či dokonce lehnout na koberec, a zapomenout na chvíli na školní starosti v pohodlném domáckém prostředí, které knihovna bezesporu poskytuje. Navíc usilujeme o to, aby se knižní fond každoročně rozrůstal o nové a nové tituly, a to vždy vzhledem k potřebám a věkovým specifikům celého spektra návštěvníků.

V letošním školním roce se na Vás bude těšit Dita Sasynová


Kroužek Šití

V kroužku Šití uvítám děvčata 7. až 9. tříd, která mají zájem o tradiční ruční práce. Seznámím vás s různými druhy látek, přízí a bavlnek, zkusíme si ručně ušít, uháčkovat nebo vyšít drobné doplňky. Naučíte se překreslit a přenést na metráž střih a zároveň postup šití vybraného "kousku". Pokud to bude možné, zkusíte si i základní zručnost šití na šicím stroji. Náplň činností v kroužku přizpůsobím vašim zájmům a našim možnostem. Poplatek 300,- Kč (na šk. rok 2022/2023) je na zakoupení materiálu.

Monika Veřmiřovská


Rukodělky

Kroužek Rukodělky je určen pro žáky 3. a 4. třídy, kteří mají zájem o vlastnoruční tvorbu výrobků. Budeme se seznamovat a pracovat s různými druhy materiálu a technikami. Použijeme přírodniny, příze, textilie, dřevo, papír, vyzkoušíme si i vhodně zpracovat recyklovatelný materiál. Vyrábění přizpůsobíme ročnímu období, náměty budeme čerpat i z lidových tradic nebo podle přání členů kroužku. Kroužek bude kapacitně omezen, poplatek 300,- Kč (na šk. rok 2022/2023) je na zakoupení materiálu.

Monika Veřmiřovská