ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Vedením školního klubu zřízeného při naší základní škole je pověřen Mgr. Jan Neubauer.

Ve školním roce 2021/2022 je pro žáky ZŠ Butovická Studénka připravena nabídka kroužků školního klubu. V prvním týdnu školy budou žákům rozdány přihlášky, prosím Vás, ať své děti přihlásíte a přihlášku odevzdáte třídnímu učiteli nejpozději do 10. září. Poté Vás budu na těchto stránkách informovat o tom, které kroužky se uskuteční a od kterého data začnou fungovat.

Může se rovněž stát, že některé z kroužků se nebudou moci otevřít z důvodu nízké naplněnosti. Celou částku za školní rok uhradí žák v hotovosti před zahájením činnosti kroužku jeho vedoucímu nebo ekonomce školy, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí příslušnou částku. Při bezhotovostní platbě zadejte číslo účtu školy: 72901764/0600 a uveďte jméno žáka, třídu a název kroužku.

Veškeré další informace o platbách, přihlašování, odhlašování, organizaci atd. najdete ve Vnitřním řádu školního klubu, který je ke stažení ZDE. ŠVP pro školní klub je ke stažení dole na stránce.

Školní klub při ZŠ Butovická svou činností navazuje na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků s příslušnou odborností.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny složky rekreační, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti.

Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž nabídka je určena všem žákům školy, ale rovněž je přístupná i pro žáky jiných škol. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, jazykovou, hudební, tvořivou, estetickou a počítačovou.

V přehledech kroužků školního klubu (viz. níže) vás budu průběžně během měsíce září informovat o datech zahájení činnosti kroužků. Rovněž je taky možné, že daný kroužek nebude moct zahájit svou činnost z důvodu nízké obsazenosti žáků.

Mgr. Jan Neubauer, vedoucí Školního klubu při ZŠ Butovická

Přihláška k činnosti v kroužku školního klubu ke stažení dole na této stránce pod seznamem kroužků (Přihláška kroužky ŠK 2021-2022)


Přehled a popis kroužků pro školní rok 2021/22

Turistický kroužek

Děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku, se scházejí pravidelně 1x týdně, schůzka trvá 1,5 hodiny. Pro velký zájem jsou děti rozděleny podle věku na mladší 2. – 5. třída a starší 6. - 9. třída. Náplní těchto schůzek jsou turistické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru.

Děti se velmi těší na sobotní celodenní výlety, které jsou organizovány 1x v měsíci. Poznáváme při nich naši krásnou vlast, učíme se, jak se správně chovat v přírodě, rozdělávat oheň, navštěvujeme blízké hrady a další pamětihodnosti, koupeme se nejen v přírodě, ale i v krytých bazénech.

Vyvrcholením naší celoroční práce bývá každoročně červnové třídenní turistické soustředění, kde zúročíme vše, co jsme se během roku naučili. Nechybí sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy.

Vyučuje Mgr. Alena Mičkalová a Bc. Ivo Fišer

Florbal

Kroužek je zaměřen na zdokonalování základních florbalových technik - práce s florbalovou holí, vedení míčku, nahrávky, střelba na bránu. Budeme se zaměřovat i na herní kombinace a systémy (útočné i obranné), kolektivní a týmový přístup ke hře, pravidla fair play. Největší část vyučovací jednotky zabere hra.

Vyučuje Mgr. Jan Neubauer 6.-9. třída a Jakub Martinek 1.-5. třída

Taneční kroužek

V rámci lekcí tanečního kroužku děti projdou pohybovou přípravou, naučí se základní prvky a kroky různých tanečních stylů, které se následně spojí do tanečních variací a choreografií. Důraz je kladen na zlepšování pohybové koordinace, izolaci pohybů jednotlivých částí těla a rozvoj taneční osobnosti dítěte.

Starší i mladší dívky vyučuje Mgr. Adéla Tihelková

Míčové a pohybové hry 1. - 5. třída

V letošním školním roce bude vyučovat Dita Sasynová

Pěvecký sbor

Kroužek Pěvecký sbor je určen pro žáky 3. – 9. třídy. Zpěv je základní hudební projev každého z nás. Kroužek je určen pro studenty, kterým zpěv v hodinách hudební výchovy nestačí. Repertoár sboru je rozmanitý od popu až ke koledám. Jazykově můžeme slyšet od portugalštiny přes češtinu až po angličtinu.

Vyučuje Mgr. Michal Holub, DiS.

Školní časopis

Kroužek je určen pro žáky 2. stupně, kteří chtějí připravovat a realizovat školní časopis. Díky tvorbě školního časopisu si žáci osvojí princip práce v redakci a projeví svůj aktivní a tvůrčí přístup.

Probíhá v pátek od 14-15:00 pod vedením Mgr. Zuzana Starečkové

Rybářský kroužek

Zájmový útvar pro chlapce a dívky, kteří se chtějí seznámit s rybami a rybařením. Děti získají nejen praxi v různých rybolovných technikách, znalosti flory a fauny, ale také vztah k přírodě a často tak nacházejí i jiné možnosti a aktivity, jak trávit volný čas. Kroužek je určen jak začátečníkům, tak i pokročilým. Po 1. roce je možné získat rybářskou povolenku. Výuka může v případě příznivého počasí probíhat v učebně na školní zahradě nebo školním víceúčelovém hřišti, v případě nepříznivého počasí bude výuka probíhat v multimediální učebně. Veškeré bližší informace se rodiče i žáci dozví na první schůzce.

Vyučuje Milan Sasyn

Žákovský parlament

Školní žákovský parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podíl na chodu školy. Zástupci žákovského parlamentu tvoří prostředníky pro komunikaci mezi žáky, učiteli, vedením školy, veřejností a podílí se na dění nejen ve škole, ale i ve městě.

„Ve školním parlamentu řešíme věci týkající se naší školy. Co žákům vadí, co by chtěli zlepšit, jaké akce by se jim líbily. Žáci si ve třídě zvolí zástupce, kteří podávají informace ze třídy do parlamentu, který je dále předává vedení školy. Škola se snaží našim prosbám vyhovět.“

Kroužek probíhá každý sudý pátek od 14-15:00 pod vedením Mgr. Zuzany Starečkové

Školní knihovna

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Jan Amos Komenský

Naše školní knihovna skýtá velké množství děl z oblasti krásné i naučné literatury, a to včetně knih v anglickém jazyce. Školní knihovnu mohou navštívit všichni žáci bez rozdílu věku, poněvadž jsou zde připraveny knihy pro veškeré věkové kategorie, tudíž si každý jistě vybere to, co je právě jemu nejbližší. Se zapůjčeným literárním dílem si pak žáci mohou přímo v relaxačním prostoru knihovny sednout, či dokonce lehnout na koberec, a zapomenout na chvíli na školní starosti v pohodlném domáckém prostředí, které knihovna bezesporu poskytuje. Navíc usilujeme o to, aby se knižní fond každoročně rozrůstal o nové a nové tituly, a to vždy vzhledem k potřebám a věkovým specifikům celého spektra návštěvníků.

V letošním školním roce se na Vás bude každé úterý v době od 7:35 - 7:55 těšit Bc. Veronika Mošová