Školní družina

AŤ JE LÉTO NEBO ZIMAV NAŠÍ DRUŽINCE JE VŽDY PRÍMA!DO DRUŽINKY CHODÍME RÁDI,MÁME TADY KAMARÁDY!!! 

Provozní doba

Ranní provozní doba

6:00 – 7:35

Odpolední provozní doba

11:40 – 16:00


Vychovatelé

I. oddělení

 Radmila Šecová – ved. vychovatelka 

II. oddělení

Bc. Dita Sasynová

III. oddělení

Iva Vratislavová

IV. oddělení

Monika Jalůvková


Poplatek: 150 Kč měsíčně

ŠD je určena pro žáky 1. stupně (od 1. do 5. třídy)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Obecná kritéria

Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.

Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny, která jsou v souladu s vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Děti budou přijímány do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.


O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě:

- online přihlášky vyplněné zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu

- splnění Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok

 

2. Stanovení volné kapacity školní družiny

Celková maximální kapacita školní družiny je pro školní rok 2024/2025 stanovena na 120 žáků.


3. Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2024/2025

- žáci přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníku

- žáci 4. ročníku, kteří: mají v ŠD sourozence, dojíždí, plně využívají služeb ŠD (docházka ranní i odpolední ŠD)

- žáci 5. ročníku, kteří: mají v ŠD sourozence, dojíždí, plně využívají služeb ŠD

Pokud nebudou moci být z kapacitních důvodů přijaty všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.


4. Časový harmonogram přijímání dětí do školní družiny

Do 15. 6. 2024 vyplnění online závazné přihlášky na webu školy - www.butovice.cz

Dne 30. 6. 2024 vyrozumění zákonných zástupců žáků o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny (přes EduPage či email v případě, že není účet EduPage ještě zřízen).

 

5. Závěrečná ustanovení

Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny v Základní škole Butovické, příspěvkové organizaci bude ředitelka školy brát v úvahu dodržení termínu pro vyplnění závazné přihlášky a splnění jednotlivých kritérií pro přijetí do školní družiny v uvedeném pořadí.