Výchovní poradci:
Mgr. Rostislav Vonšík a Mgr. Alena Mičkalová

Výchovný poradce:

- spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky
- zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, s Policií ČR
- spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
- podílí se na zpracování individuálního plánu pro integrované žáky
- sleduje a eviduje žáky se speciálními potřebami
- sleduje nadané žáky
- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
- věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním

Konzultace pro rodiče a žáky:
Po telefonické či e-mailové domluvě