Školní klub

Přehled kroužků pro rok 2018/2019:Vedením školního klubu zřízeného při naší základní škole je pověřen Mgr. Jan Neubauer. 

Ve školním roce 2018/2019 je pro žáky ZŠ Butovická Studénka připravena nabídka kroužků školního klubu. V prvním týdnu školy budou žákům rozdány přihlášky, prosím Vás, ať své děti přihlásíte a přihlášku odevzdáte třídnímu učiteli nejpozději do pátku 14. září. Poté Vás budu na těchto stránkách informovat o tom, které kroužky se uskuteční a od kterého data začnou fungovat. 

Může se rovněž stát, že některé z kroužků se nebudou moci otevřít z důvodu nízké naplněnosti. Celou částku za školní rok uhradí žák v hotovosti před zahájením činnosti kroužku jeho vedoucímu nebo ekonomce školy, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí příslušnou částku. Při bezhotovostní platbě zadejte číslo účtu školy: 72901764/0600 a uveďte jméno žáka, třídu a název kroužku. 

Veškeré další informace o platbách, přihlašování, odhlašování, organizaci atd. najdete ve Vnitřním řádu školního klubu, který je ke stažení ZDE. ŠVP pro školní klub je ke stažení dole na stránce. 

Školní klub při ZŠ Butovická svou činností navazuje na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu sociálně patologických jevů.
Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků s příslušnou odborností.
V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny složky rekreační, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti.
Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž nabídka je určena všem žákům školy, ale rovněž je přístupná i pro žáky jiných škol. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, jazykovou, hudební, tvořivou, estetickou a počítačovou.

V přehledech kroužků školního klubu (viz. níže) vás budu průběžně během měsíce září informovat o datech zahájení činnosti kroužků. Rovněž je taky možné, že daný kroužek nebude moct zahájit svou činnost z důvodu nízké obsazenosti žáků. 

Mgr. Jan Neubauer, vedoucí Školního klubu při ZŠ Butovická


Data zahájení ve školním roce 2018/2019 - bude upřesněno během září

Přihláška k činnosti v kroužku školního klubu ke stažení zde nebo dole na této stránce pod seznamem kroužků (Přihláška kroužky ŠK 2018-2019) (odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 14. září)


Přehled a popis kroužků pro školní rok 2018/2019

Děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku, se scházejí pravidelně 1x týdně, schůzka trvá 1,5 hodiny. Pro velký zájem jsou děti rozděleny podle věku na mladší 2. – 5. třída a starší 6. - 9. třída. Náplní těchto schůzek jsou turistické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru.
Děti se velmi těší na sobotní celodenní výlety, které jsou organizovány 1x v měsíci. Poznáváme při nich naši krásnou vlast, učíme se, jak se správně chovat v přírodě, rozdělávat oheň, navštěvujeme blízké hrady a další pamětihodnosti, koupeme se nejen v přírodě, ale i v krytých bazénech.
Vyvrcholením naší celoroční práce bývá každoročně červnové třídenní turistické soustředění, kde zúročíme vše, co jsme se během roku naučili. Nechybí sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy.
Vyučuje Mgr. Alena Mičkalová a Mgr. Marek Mičkal

Angličtina hrou
V kroužku anglického jazyka pro žáky 2. tříd. se děti hravou formou seznamují se základní slovní zásobou, učí se správné výslovnosti a připravují si tak základy pro další školní rok, kdy se angličtina stane jedním z jejich hlavních předmětů.
 Vede Mgr. Lenka Školová

Florbal 
Kroužek je zaměřen na zdokonalování základních florbalových technik - práce s florbalovou holí, vedení míčku, nahrávky, střelba na bránu. Budeme se zaměřovat i na herní kombinace a systémy (útočné i obranné), kolektivní a týmový přístup ke hře, pravidla fair play. Největší část vyučovací jednotky zabere hra.
 

Atletika a sportovní hry
Kroužek je určen pro žákyně, které se rády zdokonalí nejen v pohybových dovednostech zaměřených na atletiku, ale také ve zvýšení své fyzické kondice formou tréninku i pohybových her. Věnovat se budeme rozvoji rychlostních, silových a vytrvalostních schopností. Dívky se budou učit správnou techniku jednotlivých disciplín, i takových, se kterými se běžně v tělesné výchově nesetkají. Rovněž budeme rozvíjet pohybovou zdatnost formou různorodých pohybových her s využitím sportovního náčiní a vybavení školní tělocvičny. Kroužek je pro žákyně 6.-9. ročníku. 
Na zájemkyně se těší Vladimír Sauer

Pěvecký sbor
Kroužek Pěvecký sbor je určen pro žáky 3. – 9. třídy. Zpěv je základní hudební projev každého z nás. Kroužek je určen pro studenty, kterým zpěv v hodinách hudební výchovy nestačí. Repertoár sboru je rozmanitý od popu až ke koledám. Jazykově můžeme slyšet od portugalštiny přes češtinu až po angličtinu.
 
Vyučuje Mgr. Michal Holub, DiS.
Počítačový kroužek
Počítačový kroužek je určen pro žáky 2. - 4. ročníku. Žáci si v tomto kroužku osvojí základní dovednosti obsluhy PC od zapnutí a přihlášení do počítače, ovládání zařízení, práci s myší a klávesnicí až k aktivaci programových systémů. Seznámí se s textovými, tabulkovými, grafickými programy, internetovým prohlížečem i tvorbou prezentace. Své zkušenosti žáci uplatní ve vyšších ročnících v předmětu informatika. Scházíme se v počítačové učebně. 
 
Tento kroužek vede Mgr. Kamila Jedličková

Školní časopis
Probíhá ve čtvrtek od 14:00 - 15:30 pod vedením Mgr. Rostislava Vonšíka

Žákovský parlament
Školní žákovský parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podíl na chodu školy. Zástupci žákovského parlamentu tvoří prostředníky pro komunikaci mezi žáky, učiteli, vedením školy, veřejností a podílí se na dění nejen ve škole, ale i ve městě. 
„Ve školním parlamentu řešíme věci týkající se naší školy. Co žákům vadí, co by chtěli zlepšit, jaké akce by se jim líbily. Žáci si ve třídě zvolí zástupce, kteří podávají informace ze třídy do parlamentu, který je dále předává vedení školy. Škola se snaží našim prosbám vyhovět.“ 
Kroužek probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00 hod. pod vedením Mgr. Jany Rychtarové

Taneční kroužek / Zumba
V rámci lekcí tanečního kroužku děti projdou pohybovou přípravou, naučí se základní prvky a kroky různých tanečních stylů, které se následně spojí do tanečních variací a choreografií. Důraz je kladen na zlepšování pohybové koordinace, izolaci pohybů jednotlivých částí těla a rozvoj taneční osobnosti dítěte. 
Vyučuje Mgr. Adéla Tihelková ĉ
Zuzana Jurajdová,
1. 9. 2018 7:51
ĉ
Zuzana Jurajdová,
22. 1. 2019 8:08
ĉ
Zuzana Jurajdová,
22. 1. 2019 8:14
Comments