Cizí jazyky na Základní škole Butovická

V souvislosti s blížícím se zápisem jsem se několikrát setkal s dotazem ze strany rodičů budoucích prvňáčků, který se týkal výuky cizích jazyků na naší škole. Rodiče budoucích prvňáčků byli na schůzkách v mateřských školách a v rámci dnů otevřených dveří jednotlivých školy před zápisem seznamováni se školními vzdělávacími programy základních škol ve Studénce, měli možnost srovnat jejich nabídky. Na jejich otázku „Proč není v našem prvním ročníku zařazena výuka cizího jazyka – konkrétně jazyka anglického“, odpovídám takto:

Jazyková výuka v prvním a ve druhém ročníku na naší škole je zaměřena na rozvoj mateřského – českého jazyka na všech potřebných úrovních.
V komunikaci si žáci rozvíjejí svou slovní zásobu, zdokonalují své vyjadřování. 
Na úrovni poslechové se žáci zdokonalují svou schopnost „slyšet“ a „rozumět“. V motorické oblasti se rozvíjí jejich zcela nová schopnost „zaznamenat“ pomocí písmen a na úrovni grafické zcela nová schopnost vyjádřit psaný text slovy – schopnost „číst“. 

Učitelé mají možnost během prvního a druhého ročníku při intenzivní práci se svými žáky na rozvoji všech úrovní mateřského – českého jazyka a ve spolupráci s rodiči a odborníky pedagogických poraden dokončit korekce řečových poruch, mají možnost odhalit případné dyslektické a grafomotorické obtíže žáků, které se dříve než dítě začne číst a psát neobjeví. V průběhu druhého ročníku mají příležitost zahájit nápravu všech odhalených obtíží. Využijí tak tu nejvhodnější dobu, kdy se schopnosti dětí číst a psát teprve rozvíjejí – a tudíž jsou lehce napravitelné. S nápravou těchto vad máme ve škole již dlouholetou dobrou zkušenost a vykazujeme při jejím provádění naší aprobovanou vyučující prvního stupně a ve spolupráci a odborníky z pedagogických poraden vysokou úspěšnost.

A co anglický jazyk? S tím se ve vhodných hodinách a ve vhodných tématech žáci prvního a druhého ročníku naší školy mohou také setkat – i když pouze nepravidelně. Vyučující prvního stupně budou v závislosti na připravenosti žáků zařazovat vhodné části orálního kurzu do vhodných tématických celků vybraných vyučovaných předmětů. Garantem metodického a jazykového postupu těchto aktivit bude paní učitelka Mgr. Jana Hradská. 

Pravidelnou výuku cizího – anglického jazyka zařazujeme žákům do rozvrhu ve třetím ročníku. Rozvoj žáků v cizím jazyce je dynamický a rychlý, učitel cizího jazyka může stavět na téměř dokonalém zvládnutí mateřského jazyka. Žáci, kteří mají v mateřském jazyce jakýkoli problém, jsou vyšetřeni a zařazeni do procesu nápravy. Je pro ně stanoven jiný – pro ně vhodný a odborníkem doporučený postup při výuce jak českého, tak i anglického jazyka. Jejich výuka cizího jazyka tak probíhá bez problému, které by mohly ovlivnit první výsledky dítěte v cizím jazyce a tím i jeho motivaci k výuce cizích jazyků obecně.

Anglický jazyk pak naše žáky provází na cestě školu až do devátého ročníku. V sedmém ročníku k jazyku anglickému přibude jako povinně volitelný předmět další cizí jazyk – na naší škole je to nejčastěji jazyk ruský, nebo jazyk německý. Tyto volitelné jazyky během tří let od sedmého do devátého ročníku připraví naše žáky na studium na středních školách, kde jsou dva cizí jazyky vyučovány povinně. Naši žáci si během tří let vytvoří základní jazykovou zásobu ve druhém cizím jazyce a zvládnou základní mluvnická pravidla tak, aby první ročník svého středního vzdělávání zvládli bez zbytečných stresů a problémů s novým předmětem – druhým cizím jazykem. 

Výuku všech cizojazyčných předmětů ve všech ročnících na naší škole provádějí aprobovaní vyučující. Garantem výuky anglického jazyka je Mgr. Jana Hradská. Paní Mgr. Jana Hradská je rovněž akreditovanou lektorkou anglického jazyka a metodiky jeho výuky pro další vzdělávání pedagogů naší školy a vlastně všech základních škol ve Studénce a okolí. Téměř všichni naši učitelé tímto jazykovým vzděláváním na různých úrovních obtížnosti postupně procházejí a nadále budou procházet.

O výsledcích naší strategie výuky cizích jazyků vypovídají výsledky a výkony našich žáků v soutěžích a dalších různých aktivitách školy.

Ve škole probíhá každoročně školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce – aktuální výsledky toho letošního, můžete najít na jiném místě v aktualitách našich webových stránek.

Loňský školní rok byl rokem, kdy se žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže v anglické konverzaci „Povídání o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska“. Dopadli nejlépe, jak to šlo, družstvo naší školy tuto krajskou soutěž dne 29.4.2009 vyhrálo.
I o tomto se můžete dočíst více zde, na stránkách naší školy.

Dne 5. 11. 2009 se naši žáci zapojili od projektu „Krajina za školou“, který pořádala Základní škola T. G. Masaryka k 50. výročí vzniku města Studénky. V rámci tohoto projektu vytvořili jako jediní ze zúčastněných škol prezentaci o Studénce v anglickém jazyce. Tato prezentace sklidila veliký úspěch. 

Za svou úspěšnou práci nejen na této projektové prezentaci, ale při celé výuce anglického jazyka si naši deváťáci dne 15. prosince 2009 vyjeli na malý předvánoční výlet do Ostravy. Měli možnost shlédnout divadelní představení Lord of the Flies (Pán much) pořádané společností Nika Theatre z Brna. Viděli své vrstevníky, jak se zhostili divadelních rolí v angličtině. 

Hledejte opět zde, na našich stránkách...

                                                                                                   Za školu Mgr. Martin Krupa
Comments